Zmiana danych zgłoszenia celnego (korekta zgłoszenia celnego)

Zajmując się sprawami celnymi musimy pamiętać o art 78 Wspólnotowego Kodeksu Celnego, który mówi o tym, że po dokonaniu zwolnienia towarów organy celne mogą, w celu upewnienia się o prawidłowości danych zawartych w zgłoszeniu, przystąpić do kontroli dokumentów i danych handlowych dotyczących operacji przywozu lub wywozu towarów objętych zgłoszeniem oraz późniejszych operacji handlowych dotyczących tych samych towarów

oraz

jeżeli z kontroli takiej wynikło, że przepisy regulujące właściwą procedurę celną zostały zastosowane w oparciu o nieprawidłowe i niekompletne dane organy celne podejmują niezbędne działania w celu uregulowania sytuacji , biorąc pod uwagę nowe dane, którymi dysponują

czyli według mnie chodzi o to, że mogą wydać postanowieni bądź decyzję

art 23 ust5 Prawa celnego “Po zwolnieniu towaru organ celny może, z urzędu lub na wniosek wydać postanowienie w sprawie zmiany danych zawartych w zgłoszeniu”.

Urząd Celny zmienia więc postanowieniem dane zawarte w zgłoszeniu, a jeżeli skutkuje to wzrostem długu celnego wydaje też decyzję naliczająca dodatkowe należności celne.

Ważne: Radzę nie czekać na kontrolę urzędu celnego i nie liczyć na to, że się uda i taka się nie zdarzy, prędzej czy później się zdarzy, a im później tym większe odsetki. Najlepiej więc, z chwilą kiedy posiedliśmy wiedzę o tym, że zgłoszenie jest nieprawidłowe, bez zbędnej zwłoki, złożyć wniosek o korektę zgłoszenia celnego. Tym bardziej należy to zrobić jeśli wartość celna została zaniżona.
Wniosek powinien być skierowany do właściwego Urzędu Celnego, a dokładniej do Naczelnika Urzędu Celnego jako organu pierwszej instancji. Ja, wniosek kieruję zawsze do Naczelnika Urzędu Celnego pod którego właściwością nastąpiło zdarzenie. Czyli praktycznie do tego podchodząc, jeśli towar był dopuszczany do obrotu w Katowicach Pyrzowicach do Naczelnika Urzędu Celnego w Katowicach, jeśli we Wrocławiu do Naczelnika UC we Wrocławiu itd.

Wniosek o korektę zgłoszenia celnego piszę zawsze według tego samego schematu:

w skrócie:

Do Naczelnika Urzędu Celnego w ……….

WNIOSEK

Zwracam się z wnioskiem o korektę zgłoszenia celnego OGL nr…… z dn. …….

W zgłoszeniu celnym jest: (i tu wymieniam wszystkie pola które należy zmienić) np. pole 44 …..

a powinno być: …..

itd. (wszystkie pola które ulegną zmianie)

na koniec

Uzasadnienie: np nie przedstawiliśmy do odprawy celnej faktury za trasport na terenie USA, ponieważ otrzymaliśmy ją pocztą już po dopuszczeniu towaru do obrotu, koszt tego transportu wpływa na podwyższenie wartości celnej towaru dlatego wnioskuję jak wyżej.

Podpis

(osoby upoważnionej do reprezentowania firmy ) czyli osoba wpisana do KRS

Załączniki: kserokopia zgłoszenia celnego, kserokopia faktury handlowej, kserokopia faktury za tronsport itp.

Zdaję sobie sprawę, że może nie jest to za bardzo czytelne dlatego niebawem postaram się stworzyć jakiś sensowny wzór i zamieścić tutaj.

Urząd celny może w trakcie postępowania zwrócić się do nas o uzupełnienie brakujących danych, a my mamy obowiązek je dostarczyć. Nasz wniosek powinien skutkować wydaniem postanowienia bądź decyzji,  która powinna być wydana w jak najkrótszym terminie. Na pisemny wniosek Urząd Celny powinien odpowiedzieć najpóźniej do 3 miesięcy, ale niestety:

Termin ten może zostać przekroczony jeżeli organy celne nie będą mogły go dotrzymać. Muszą wtedy zawiadomić wnioskodawcę przed upływem wyznaczonego terminu, podając powody jego przekroczenia i wyznaczyć nowy termin, dla wydania decyzji.

Urzędy Celne zdecydowanie nadużywają tego przepisu, przedłużają wydanie decyzji w nieskończoność, podając prozaiczny powód – duża ilość spraw- w konsekwencji zdarzało mi się otrzymywać decyzje po trzech latach od momentu złożenia wniosku. Dotyczy to zwłaszcza urzędów warszawskich. Osobiście zawszy dobrze mi się pracuje z urzędami z Wrocławia czy Nowego Tragu.

This entry was posted on środa, Styczeń 13th, 2010 at 11:16 and is filed under Bez kategorii. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.